regulamin

Regulamin sklepu internetowego e-shop Calypso

Spis treści

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Warunki techniczne
IV. Treści zamieszczane na stronie Sklepu Internetowego
V. Przedmiot sprzedaży
VI. Rejestracja i logowanie
VII. Składanie zamówienia
VIII. Ceny towarów
IX. Faktura / paragon
X. Formy i termin płatności
XI. Dostawa i odbiór Towaru
XII. Prawo do odstąpienia od Umowy
XIII. Reklamacje
XIV. Umowa o prowadzenie Konta Klienta
XV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
XVI. Ochrona danych osobowych
XVII. Promocje
XVIII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  1. warunki sprzedaży Towarów, znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem https://sklep.studiocalypso.pl, w tym w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów, warunki tych Umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego, a także
  2. warunki świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego, w tym korzystania z dostępnych tam funkcjonalności.
 2. Dane kontaktowe:
  1. adres pocztowy: ul. Pawia 11 05-500 Piaseczno
  2. e-mail: sklep@studiocalypso.pl
  3. telefon: 

II. Definicje

Wymienione niżej zwroty pisane wielką literą, użyte w dalszej części niniejszego Regulaminu, należy rozumieć – o ile z kontekstu ich użycia nie wynika wyraźnie odmiennie – w następujący sposób:

 1. Klient – podmiot dokonujący za pośrednictwem Sklepu Internetowego zakupu Towarów lub korzystającego z funkcjonalności Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupu Towaru w celu związanym bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki Umowy sprzedaży Towarów, zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz warunki Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta i korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego. W zakresie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin stanowi „regulamin”, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiający Klientowi zarządzenie danymi osobowymi, składanie Zamówień oraz monitorowanie statusu realizacji tych Zamówień.
 7. Zamówienie – oznacza złożoną Sprzedawcy przez Klienta ofertę zawarcia Umowy o treści zgodnej z zaznaczonymi przez Klienta opcjami wyboru, dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego, oraz warunkami Regulaminu.
 8. Sklep Internetowy – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://sklep.studiocalypso.pl, za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zakupu Towaru od Sprzedawcy oraz korzystać z funkcjonalności Konta Klienta.
 9. Towar – oznacza rzecz ruchomą, oferowaną przez Sprzedawcę do sprzedaży Klientom za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Sprzedawca – Studio Calypso sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Pawia 11 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000474207, NIP: 9512372324, REGON: 147223281, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, prowadzącego sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Umowa – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która stanowi równocześnie umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Warunki Umowy określają każdorazowo łącznie Regulamin oraz treść Zamówienia.
 12. Umowa o prowadzenie Konta Klienta – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu Internetowego a Klientem, której przedmiotem jest możliwość nieodpłatnego korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego w celach związanych ze złożeniem oraz realizacją Zamówienia.
 13. Dostawca – oznacza przedsiębiorcę świadczącego na rzecz Sprzedawcy usługi przewozowe lub pocztowe usługi kurierskie, związane z realizacją Umowy.

III. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego wymagane jest spełnienie przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego (urządzenie końcowe) z dostępem do sieci Internet;
  2. posiadanie w urządzeniu elektronicznym przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox wersja minimum 24.0 lub nowszej, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej, MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej, która zapewnia obsługę plików Cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami przeglądarek wymienionymi powyżej;
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  4. minimalna zalecania rozdzielczość ekranu urządzenia elektronicznego – 1024 x 768 pikseli.
 2. Zważywszy, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby do tego nieuprawnione, dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego zaleca się, aby urządzenie elektroniczne Klienta posiadało również:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików Cookie oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapełnić Klientom bezpieczeństwo danych udostępnianych w Koncie Klienta oraz aby Sklep Internetowy działał w sposób ciągły i poprawny.

IV. Treści zamieszczane na stronie Sklepu Internetowego

 1. Treści zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, w tym znaki towarowe, logotypy, ikony, teksty, grafiki, fotografie, obrazy, filmy, nagrania dźwiękowe, grafiki, oprogramowanie, wzorce umów i formularzy mogą być chronione prawami autorskimi, prawami osobistymi, prawami do baz danych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, chroniącymi własność intelektualną, przysługującymi Sprzedawcy, licencjodawcy lub innym podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Żaden element strony Sklepu Internetowego lub treści na nim umieszczone nie mogą być – bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy – kopiowane, rozpowszechnianie, przesyłane, wyświetlane, wykonywane, reprodukowane lub publikowane w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Klient ma prawo oglądać, odtwarzać, drukować oraz pobierać treści zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek, to jest do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych.
 4. Sprzedawca zastrzega wszelkie prawa wymienione w ust. 1-3 powyżej.
 5. Korzystając z funkcjonalności strony Sklepu Internetowego Klient zobowiązuje się:
  1. postępować w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  2. postępować zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3. nie dostarczać oraz nie przekazywać treści o bezprawnym charakterze,
  4. powstrzymywania się od działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie strony Sklepu Internetowego,
  5. powstrzymywać się od wszelkiej działalności mogącej naruszyć uzasadnione interesy Sprzedawcy.
  6. Sprzedawca umożliwia Klientom publikowanie opinii o Towarach, jednakże Sprzedawca nie zapewnia, aby opinie publikowane w Sklepie Internetowym przez Klientów pochodziły od konsumentów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli.

V. Przedmiot sprzedaży

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Klientom możliwość zakupu Towarów, znajdujących się w aktualnym asortymencie Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w Umowie.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest przenieść na Klienta własność zakupionych Towarów oraz dostarczyć Klientowi (wydać) Towar bez wad.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny i kosztów dostawy Towaru zamówionego w Sklepie Internetowym oraz do jego odebrania.
 4. Sprzedawca zastrzega, że Towary zamówione przez Klienta pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania przez Klienta wszelkich kosztów wynikających z tytułu zawartej Umowy, w tym kosztów częściowej, wcześniejszej lub późniejszej dostawy. Klient nie może sprzedawać, zbywać ani obciążać Towaru przed nabyciem do niego prawa własności.
 5. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.

VI. Rejestracja i logowanie

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczna usługi umożliwiające założenie oraz korzystanie przez Klienta z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego. Dostępnego pod adresem https://sklep.studiocalypso.pl
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
 3. Rejestracja jest nieodpłatna.
 4. Jeżeli Klient dokonał już wcześniej rejestracji, zgodnie z postanowieniami ust. 6-8 poniżej, klika w opcję „ZALOGUJ SIĘ”, po czym wpisuje adres e-mail i hasło podane podczas rejestracji oraz klika w pole „ZALOGUJ SIĘ”, przekierowujące bezpośrednio na stronę Sklepu Internetowego.
 5. W celu rejestracji Klient wchodzi na stronę Sklepu Internetowego i po wybraniu odpowiedniej opcji wypełnia formularz rejestracyjny, wpisując e-mail, hasło, potwierdzenie hasła oraz numer telefonu.
 6. Po podaniu wszystkich danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje niniejszy Regulamin, klikając w stosowne pole wyboru znajdujące się obok tego oświadczenia oraz klika w opcję „ZAREJESTRUJ”. Na podstronie z formularzem rejestracyjnym Klient może również zapoznać się z Polityką Prywatności Sprzedawcy, klikając w znajdujący się tam link przekierowujący (hiperłącze).
 7. Po prawidłowym dokonaniu rejestracji, system informatyczny potwierdza utworzenie Konta Klienta, wyświetlając stosowny komunikat na podstronie rejestracji oraz automatycznie przekierowuje na stronę Sklepu Internetowego, gdzie można złożyć lub dokończyć Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 8. W przypadku, gdy którakolwiek z danych, podanych w formularzu rejestracyjnym, zostanie wpisana przez Klienta w sposób nieprawidłowy, system wyświetli stosowny komunikat określający brakujące lub niepoprawne dane, które Klient będzie musiał poprawić lub uzupełnić w celu dokończenia rejestracji.
 9. Założenie Konta Klienta umożliwia Klientowi:
  1. składanie Zamówień,
  2. monitorowanie dokonywanych Zamówień,
  3. śledzenie statusu realizacji Zamówień,
  4. poprawianie i aktualizowanie danych Klienta,
  5. zmianę hasła.
 10. Z chwilą dokonania rejestracji przez Klienta, Klient zawiera równocześnie ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego poprzez Konto Klienta. Umowa ta jest nieodpłatna i zawarta na czas nieokreślony.

VII. Składanie zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w aktualnym asortymencie Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Zamówienia można składać zarówno bez logowania, jak i po zalogowaniu do Konta.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient:
  1. wybiera Towar, klikając w zdjęcie wraz z opisem oraz ceną Towaru,
  2. klika w pole „Dodaj do koszyka”, a następnie kontynuuje zakupy dodając do koszyka kolejne Towary albo przechodzi do złożenia Zamówienia wybierając zakładkę „Zobacz koszyk”, lub „Koszyk” znajdującą się u góry strony Sklepu Internetowego. Po wybraniu zakładki „koszyk” Klient wybiera z dostępnych opcji sposób wysyłki oraz rodzaj płatności. Klient może też opcjonalnie zaznaczyć, że chce otrzymać fakturę, klikając w stosowną opcję wyboru, oraz wpisując numer NIP i dane firmy, jak również wpisać kod kuponu, uprawniający go do zniżki przy zakupie Towaru (wyłącznie jednego kodu kuponu – kupony w ramach Zamówienia [kwotowe lub procentowe] nie sumują się).
 4. Po dokonaniu czynności, o których mowa ust. 2 powyżej, Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin, klikając w przycisk wyboru, znajdujący się obok oświadczenia o treści: „Przeczytałem i akceptuję regulamin”, a następnie klika w pole „Kupuję i płacę”. Klient może również opcjonalnie wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, klikając w pole wyboru znajdujące się przy stosownym oświadczeniu.
 5. Klient ma możliwość wyboru pola „Powrót”, umożliwiającego cofniecie się do wcześniejszej fazy Zamówienia w celu jego zmiany lub uzupełnienia, oraz pole „Zamawiam i płacę”, w celu złożenia Sprzedawcy oferty zakupu Towaru.
 6. Kliknięcie przez Klienta w pole „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy wiążącej oferty zakupu Towaru, na warunkach określonych przez Klienta w Zamówieniu. Następnie na stronie Sklepu Internetowego wyświetli się komunikat o złożeniu Zamówienia. Opcjonalnie, w przypadku, gdy Klient wybrał opcję „płatność z góry”, Klient zostanie w kolejnym kroku przekierowany na stronę Operatora Płatności, gdzie postępując zgodnie z wyświetlającymi się wskazówkami ma możliwość zapłacić za zamówiony Towar. Sprzedawca zastrzega przy tym, że nieukończenie przez Klienta procesu płatności za pośrednictwem strony Operatora Płatności, nie ma wpływu na związanie Klienta złożonym Zamówieniem.
 7. Sprzedawca, po zweryfikowaniu Zamówienia, w szczególności pod kątem dostępności Towaru, potwierdza jego otrzymanie, przesyłając na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji lub złożonego Zamówienia (w przypadku braku rejestracji) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (przyjęcia oferty Klienta) i z tą chwilą dochodzi do zawarcia przez strony wiążącej Umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z Zamówieniem (np. brakiem Towaru w magazynie), stwierdzonych przez Sprzedawcę po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Zamówienia albo złożenia Klientowi nowej oferty, do zaakceptowania/bądź odrzucania przez Klienta, zamiast wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie pierwotnego Zamówienia Klienta. W przypadku, gdy Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia albo Klient nie zgodzi się na nową ofertę zaproponowaną przez Sprzedawcę Umowa nie zostaje zawarta. W tym przypadku – jeżeli Klient wybrał płatność „z góry” i uregulował o ją już za pośrednictwem strony Operatora Płatności – Sprzedawca zwróci niezwłocznie Klientowi pobrane środki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Towar, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 8. Klient ma możliwość monitorować status Zamówienia poprzez Konto Klienta, klikając w pole „Moje Konto”, a następnie wybierając zakładkę „Historia Zamówień”.

VIII. Ceny towarów

 1. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, to jest zawarty jest w nich podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Łączna wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostawy.
 4. Informacja o cenie danego Towaru jest podawana bezpośrednio pod zdjęciem i opisem danego Towaru na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Cena Towaru jest wiążąca od momentu złożenia Sprzedawcy Zamówienia przez Klienta zgodnie z rozdziałem VII Regulaminu. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, cena Towaru nie może ulec zmianie, niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen Towarów w Sklepie Internetowym w trakcie, jak i po realizacji tego Zamówienia.
 6. Sprzedawca może stosować mechanizmy indywidualnego dostosowania ceny Towaru na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji o czym Sprzedawca informuje Klienta w odniesieniu do danego Towaru przez złożeniem Zamówienia.

IX. Faktura / paragon

Dowód zakupu Towaru jest wystawiany i dołączany przez Sprzedawcę do każdej przesyłki. Po złożeniu Zamówienia nie jest możliwa zmiana danych nabywcy Towaru na inne niż dane Klienta wskazane w trakcie składania Zamówienia. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu, Klient może zgłosić ten fakt w celu uzupełnienia dokumentów sprzedaży, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@studiocalypso.pl lub na adres pocztowy: ul. Pawia 11, 05-500 Piaseczno.

X. Formy i termin płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy.
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Towaru.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę.
 5. Sprzedawca zachowuje prawo własności Towaru do czasu otrzymania pełnej zapłaty za zamówiony Towar.

XI. Dostawa i odbiór Towaru

 1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi każdorazowo na podstronie danego Towaru, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 2. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Towaru. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Towary nimi objęte.
 3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Towaru (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika.
 4. Przewidywany termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 5. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  1. a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;
  2. b) zawarcia Umowy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 6. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru.
 7. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych.

XII. Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Pawia 11, 05-500 Piaseczno. lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: sklep@studiocalypso.pl . Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej.
 10. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy:
  1. a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  2. b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XIII. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres: ul. Pawia 11, 05-500 Piaseczno lub mailowo na email: sklep@studiocalypso.pl. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Towaru. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Towarów w związku z reklamacją znajdują w ramach Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  3. c) z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres ul. Pawia 11, 05-500 Piaseczno. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Towaru do Sprzedawcy znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

XIV. Umowa o prowadzenie Konta Klienta

 1. Umowa o prowadzenie Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego zostaje zawarta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony. Umowa polega na świadczeniu drogą elektroniczną usług polegających na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Klienta.
 2. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca, ma prawo wypowiedzieć Umowę o prowadzenie konta Klienta w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zachowaniem praw nabytych przez drugą stronę.
 3. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Klienta poprzez samodzielne złożenie dyspozycji usunięcia Konta Klienta albo poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy czym w tym przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Sprzedawca w celu wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług poinformuje Klienta o tym fakcie przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Klienta podany w chwili rejestracji, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą rozwiązania Umowy o prowadzenie Konta Klienta.
 5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Klienta w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

XV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. d) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

XVI. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładkę „Polityka Prywatności”.

XVII. Promocje

 1. Sprzedawca może prowadzić w Sklepie Internetowym okresowe akcje promocyjne. Zasady promocji są każdorazowo udostępniane Klientom w odrębnych regulaminach promocji. Promocje nie łączą się ze sobą, chyba że co innego wynika z regulaminu lub zasad danej promocji.
 2. W przypadku kolizji postanowień regulaminu danej promocji z niniejszym Regulaminem wiążące będą postanowienia regulaminu promocji.

XVIII. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny. Do ważnych przyczyn zalicza się:
  1. a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  3. c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym. Klienci zarejestrowani w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do ich Konta.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o prowadzenie Konta Klienta, mają oni prawo do jej wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.


XIX. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie
 3. Regulamin obowiązuje od dnia [_] r.